Pravidla výhernej hry na Facebook :: Hotel Silvanus Visegrád -

Hotel Silvanus**** pravidla výhernej hry na Facebook-u

ORGANIZÁTOR: SILVANUS HOTEL KFT.(Hotel Silvanus s.r.o.)

SÍDLO:2025 VISEGRÁD, PANORÁMA ÚT 2.

ČÍSLO OBCHODNÉHO REGISTRA:13 09 121301

DAŇOVÉ ČÍSLO:14381090-2-13

I. Vyhlásenie

Organizátor vyhlasuje, že hra v žiadnym spôsobom nie je sponzorovaná Facebookom, respektíve v žiadnom prípade nemá spojenie Facebookom.Poskytovanie údajov nie sú určené pre Facebook, výlučne súurčené pre organizátora.

Organizátor ďalej vyhlasuje, že promócia sa nevťahuje na osobnú časovú os a vzťahov, podielanie alebo lajkovanie nie sú podmienkamihry (Facebook).

II. Podmienky účasti v hre

Podmienky pre účastníkov hry sú určené podľa oznámenia na Facebboku, ďalejhráči súpovinní prijímať a dodržiavať aj podmienky, ktoré sú určenév týchto pravidlách.

Hráči s účasťouoboznámia s podmienkami hry, ktoré sú v týchto pravidlách určené, apovinne prijímajú.

V hre môžu sa zúčastniť fyzické osoby, ktoré dovršili 18 rokovasú svojprávne. Jeden hráč iba jeden krát môže sa zúčastniť v hre.

V hre nemôžu sa zúčastňovať zamestnanci organizátora, splnomocenci, ďalej iné osoby, ktoré sú priamo dotknuté v uskutočnení hry a ich rodinný príslušníci.

Organizátor vyhradzuje právo na jednostrannej zmene vpravidlách hry alebo v samotnejhre, aj počas hry, ako aj pozastaviť hru.Organizátor je oprávnený na vylúčenie hociktorého hráča v prípade ak porušuje pravidlá hry, ak je podozrenie, že porušuje pravidlá hry, manipuluje hru, alebo koná zlomyselne. Zmenu pravidlá hry, pozastavenie hry oznamuje organizátor cez webovú stránku https://www.facebook.com/hotelsilvanus.

Organizátor vylučuje náhradu všetky vzniknuté škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo počas používania hry.

Na otázky, ktoré nie sú riešené v uvedených pravidlách,treba používať inštrukcie, informácie a interakčné možnosti, ktoré sú uvedené na užívateľskej ploche.

Organizátor odmieta zodpovednoť, za vzniknutých sporných otázkach, ktoré vznikli s účasťou v hre, ako sú napríklad zle udávané/ nekompletnéúdaje pri komentoch. Organizátor nie je zodpovedný za tie škody, alebo za zranenia osoby, ktoré vznikli, alebo môžu vzniknúť u výhercu, výhercov alebo u tretej osobe priakejkoľvek formy používania výhry.

III.Priebeh hry

V záujme účasti v hre, respektívepri losovaní, hráč musí postupovať podľa rozpisu pravidláchvyhernej hry. Z hráčov, ktorí plnia takto stanovené kritériá bude vylosovaná výherca,prípadne výhercovia.

IV. Časový termin hry a výhry

Na časový termín hry v každom prípade je smerodatný rozpis podľa vyhlásenia hry na príslušnej straneFacebooku, kde bude zverejnený,podobne ako aj samotná výhra.

Hrubú hodnotu výhry v každom prípade uvádzame na príslušnej straneFacebooku.

Výhra neobsahuje rekreačný poplatok, apoplatok za parkovanie.

Organizátor nedáva súhlas na ďalší predaj poukazu, a na peňažnú výmenu.

V. Výber/vylosovanie výhercov

Výherca respektíve výhercovia počas hry, ktorí sa zúčastnia podľa pravidiel, budú vylosovaní pomocou elektronického vylosovacieho programu v sídle organizátora. Losovanie nie je verejné. Počas losovania aj vylosujeme dvoch náhradníkov k výhre. Náhradníci postupujú podľa ich poradia vylosovania na miesto víťaza, prípade ak víťaz nie je zastihnuteľný, alebo nie je možné doručiť výhru.

VI. Oznámenie, prevzatie výhry

Organizátor oznámuje výhercucezprofilu Facebook.

Za uvedenie správnej poštovej adresy (adresa bydliska), respektíve za sledovanie odkazovú službu cezFacebook a za prevzatie výhry je zodpovedný hráč.Výhry budú doručené cez poštovou službou alebo cez elektronickou cestou k výhercovi iba jeden krát, po uzavretí hry,do 30 dni odo dňalosovania. Pre prípad, že vyrozumenie nebude úspešné, doručovanie,respektíve, že výherca neodpovedá včas na vyrozumenie, organizátor voľne môže výhru používať na vlastné účely. V prípade, akvýherca do 5 pracovných dni od vyrozumenia neodpovedá, potom organizátor automaticky posúva výhru k prvému náhradnému výhercovi.

VII. Možnosti právnej ochrany

V prípade, ak organizátor pre hráčovi do 30 odo dňa doručovania žiadosti o informáciu nedáva písomne potrebnú informáciu, ďalej po prípade ak treba vymazať, vinkulovať, opraviť osobný údaj a organizátor tak nekoná do 30 dni, ďalej ak organizátor nevykoná na základe požiadavky hráča na vymazanie, vinkulácie, opravu osobných údajov, a do 30 neuvedie písomne dôvody odmietnutia, potom hráč má právo na právnu ochranu.

V prípade, že hráč nesúhlasí s rozhodnutím organizátora, na základe podanej žiadosti v danej veci, potom do 30 dňi odo dňa oznámenia (doručovania) rozhodnutia, má možnosť sa obrátiť na súd.

Na právnu ochranu, na sťažnosťje kompetetný Národný úradna ochranu údajov a slobodu informácii.

Národný úradna ochranu údajov a slobodu informácii - Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság
Sídlo - Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Webová stránka - Honlap: http://www.naih.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. Ostatné ustanovenia

V prípade podozrenia, žesystém je zneužívaný, je podozrenie, že ide o podvod, alebo pre prípadvšeliakeho skutku, ktorý smeruje proti organizátorovi alebopartnerovi organizátora, organizátor vyhradzuje právo na potrebné kroky, aby zabránil protiprávne konania a ich prípadné následky.

Výherná hra, ktorej podrobné pravidlá sú uvedené v tomto štatúte, je nezávislá od Facebooku,a promóciu v žiadnom prípade nepodporuje Facebook.

Vyhradzujeme právo na zmenu pravidlá hry, výhry a platnosť hry,aj počas hry.